OGRODNIK, PAROL

– KANCELARIE ADWOKACKIE –


 

“Różnorodne zainteresowania i doświadczenia, zarówno zawodowe jak i prywatne, pozwalają nam wyjść naprzeciw nawet najbardziej skomplikowanym zagadnieniom prawnym.”


Wychodzimy naprzeciw nawet najbardziej skomplikowanym zagadnieniom dzięki doświadczeniu zawodowemu i różnorodnym zainteresowaniom.

Obsługujemy firmy jak i zleceniodawców indywidualnych. Formułujemy umowy, uchwały i ugody.

Udzielamy porad prawnych dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Skontaktuj się z nami, przedstaw swój problem, my zajmiemy się resztą.Ewa Samoiłło-Dąbrowska

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń ekonomiczno – prawnych w biznesie (język angielski) w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Odbyła również kurs dokształcający w zakresie rozwiązywania sporów pracowniczych na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, uzyskując certyfikat mediatora pracowniczego. W 2014 r. została wpisana na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie od 2010 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z olsztyńskich kancelarii adwokackich. Biegle włada językiem angielskim w mowie i piśmie (Certyfikat CAE). Interesuje się szeroko pojętą tematyką prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa podatkowego. Sławomir Ogrodnik

ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie ich trwania rozpoczął świadczenie pomocy prawnej udzielając darmowych porad w ramach uczestnictwa w Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa”. Od 2010 r. jest członkiem olsztyńskiej palestry. Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem jednego z wiodących olsztyńskich adwokatów zdobywając szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Okres aplikacji uwieńczył zdanym egzaminem adwokackim. Biegle posługuje się językiem angielskim (certyfikat FCE). Szerokie zainteresowania i udział w licznych szkoleniach, są gwarancją stałego rozwoju i jakości świadczonych usług. Milena Parol

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Po ukończeniu studiów odbyła roczny staż w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie. W trakcie aplikacji adwokackiej pracowała w jednej z olsztyńskich kancelarii, gdzie wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego. Od 2010 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. Biegle posługuje się językiem rosyjskim. 

Oferujemy kompleksową pomoc i obsługę prawną dla osób fizycznych jak i profesjonalnych podmiotów gospodarczych. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, przygotowywanie umów i udział w negocjacjach, udział w mediacjach, reprezentacja i obrona przed organami ściągania, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Profesjonalnym podmiotom gospodarczym proponujemy nawiązanie współpracy w zakresie stałej obsługi prawnej prowadzonej przez naszą kancelarię.

Klientom kancelarii Olsztyn zapewniamy świadczenie usług w następujących dziedzinach prawa:


 

prawo cywilne, a w szczególności w sprawach:

 • o zapłatę i egzekucję długów i należności (m. in. z faktur VAT, rachunków i innych zobowiązań),
 • zawarcia, wykonania i rozwiązania umów (m. in. sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, robót budowlanych, pożyczki), 
 • spadkowych (np. stwierdzenie nabycia spadku- dziedziczenie ustawowe i testament, dział spadku, o zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe),
 • dotyczących nieruchomości (np. o stwierdzenie zasiedzenia, wieczystoksięgowe, współwłasność),
 • o odszkodowanie,
 • sprawy konsumenckie (m.in. rękojmia, gwarancja) 

 

prawo karne, a w szczególności:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, uczestnictwo w czynnościach przed organami wymiaru sprawiedliwości (m. in. przesłuchania, posiedzenia), zaskarżania orzeczeń (m .in. zastosowanie tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych, apelacja od wyroku, kasacja do Sądu Najwyższego)
 • obrona w w sprawach o wykroczenia, 
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym (naprawienie szkody, zadośćuczynienie), 
 • podejmowanie czynności w postępowaniu po uprawomocnieniu się wyroku (np. wniosek o wydanie wyroku łącznego),
 • podejmowanie czynności w postępowaniu karnym wykonawczym (np. odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego),

 

prawo rodzinne i opiekuńcze, a w szczególności sprawy:

 • małżeńskie (w szczególności o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków),
 • o alimenty (dochodzenie, obniżenie, podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • zmiana zakresu władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, zmiana miejsca pobytu dziecka, zmiana rozstrzygnięć dotyczących dzieci zawartych w wyroku rozwodowym, 
 • ustalenie ojcostwa, uznanie dziecka, 

 

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności sprawy:

 • o odszkodowanie i przywrócenie do pracy – w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika,
 • o zaległe wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury,
 • odwołań od orzeczeń ZUS (np. ustalenie stopnia niepełnosprawności, renta z tytułu niezdolności do pracy, wysokość emerytury i innych świadczeń),

 

prawo administracyjne, a w szczególności sprawy:

 • przed organami administracji publicznej,
 • przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie,

 

prawo gospodarcze, a w szczególności sprawy:

 • windykacja należności (umowy, niezapłacone faktury VAT i inne) 
 • spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń,
 • rejestracji podmiotów,
 • sporządzenia i opiniowania umów gospodarczych,
 • sporów wynikających z umów,

 

a także w innych specjalistycznych dziedzinach prawa.

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest indywidualnie w oparciu o takie kryteria jak zawiłość sprawy i konieczny nakład pracy. Naszym celem jest znalezienie rozwiązania problemu w zakresie Państwa możliwości. Kancelaria Adwokacka Olsztyn serdecznie zaprasza do kontaktu.

Adwokat Olsztyn, Kancelaria Adwokacka Olsztyn

ul. Tadeusza Kościuszki 79/1

10-552 Olsztyn

Kontakt:

Tel./fax do kancelarii: 89 527 36 93

adw. Sławomir Ogrodnik

Tel. 600 978 816

slawomir.ogrodnik@kancelariaolsztyn.com

adw. Milena Parol 

Tel. 661 102 131

Filia: 06-500 Mława, ul. Reymonta 2

milena.parol@kancelariaolsztyn.com

facebook gplus

12 + 9 =

Adwokaci, Kancelaria Olsztyn – Ogrodnik Parol  www.kancelariaolsztyn.com

Projekt i wykonanie: stronyinternetowe.olsztyn.pl